วิสัยทัศน์ :: มุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์ ให้สมบูรณ์และยั่งยืน คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ รัฐราษฎร์อุดมสุข

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้,การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สข.สระบุรี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สข.เพชรบุรี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สข.ปัตตานี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สข.ลำปาง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แม่สะเรียง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

 

 

การเดินทาง

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

  +++++บทเพลง "จำขึ้นใจ"++++++ Downloads

   + แบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1)

    + บันทึกชี้แจงรายละเอียดการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้คุ้มครองงาช้าง

  + ขั้นตอนการแจ้งครอบครอง/ผู้ค้างาช้างภายในวันที่ 21 เมษายน 2558   ..คลิก..

+ การจัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า AO1-4

+ คู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผล ผ่านเครือข่าย INTERNET

ห้องสมุดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช  

+ Fonts TH-saraban ๙  Download

+ แบบฟอร์มขอใช้อินเตอร์เน็ต  (Download)

+ Website ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

+ รายชื่อผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (ป่าไม้เขตบ้านโป่งเดิม)

+ ระบบค้นหาเลขหมายโทรศัพท์ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

Webmaster

::: What's new :::

"โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล"

นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานในพิธี.... (25/03/2558)

 

 

"เปตอง ต้อนรับสงกรานต์" 

นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธาน... (23/03/2558) 

 

"รายงานการประชุม"

รายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงาน สบอ.3 (บ้านโป่ง) เดือน มกราคม 2558.... (19/03/2558)

 

 

" เฝ้ารับเสด็จ" 

นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นผู้แทน... (16/03/2558) 

 

"ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ"

นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ร่วมพิธี.... (27/02/2558)

 

 

" ลงนาม MOU" 

นายเชิดชัย จริยะปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่... (25/02/2558) 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

+ การแจ้งครอบครองงาช้าง (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี)

+ แบบฟอร์ม PO ใหม่ (18/11/2556)  Download

+ (ด่วนล่าสุดวันที่ 3/4/2556) ปรับปรุงแบบฟอร์มทางด้านการเงิน  Download 

+ (Update) ตัวอย่างใบส่งงาน ใบตรวจรับพัสดุ Download

แผนแม่บท (Master Plan) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558

(หน้าปก) (คำนำ-สารบัญ) (บทที่ 1) (บทที่ 2) (บทที่ 3) (บทที่ 4)

(บทที่ 5) (บทที่ 6) (ภาคผนวก) (บรรณนุกรม)

 

 

 

 

ฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล ส่วนอำนวยการ

 + ขั้นตอนการขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ

 + ขั้นตอนการจองและวิธีจองบ้านพักในอุทยานแห่งชาติ

 + ขั้นตอนการปฏิบัติว่าด้วยการอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

 + ขั้นตอนการปฏิบัติให้มีสิ่งก่อสร้างในอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 19

 + ขั้นตอนและระยะเวลาการเข้าไปถ่ายทำภาพยนต์ในอุทยานแห่งชาติ

 + คำขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนต์ในอุทยานแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เลขที่ 54/10 ถ.ค่ายหลวง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032-211025, 032-344896  โทรสาร 032-302227  E-Mail :: paro3@dnp.go.th หรือ paro3bp@hotmail.com