Welcome
              เนื่องด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ขอแจ้งการใช้ E-Mail ใหม่ ดังนี้
               1. ติดต่อสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) E-Mail::: paro3@dnp.mail.go.th
               2. ติดต่อระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) E-Mail::: egp_paro3@dnp.mail.go.th

+ ปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำคลองงู ในแหลางท่องเที่ยวน้ำตกนางครวญ อ.ทองผาภุมิ จ.กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 <<< คลิก >>>
+ ปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมูเกาะชุมพร บริเวณเกาะง่ามน้อย เกาะมะพร้าว
เกาะกุลา และเกราแรด เป็นการชั่วคราว <<< คลิก>>>
+ รายงานการประชุมข้าราชการ สบอ.3 (บ้านโป่ง)ครั้งที่ 5/2559 เดือน ส.ค. 2559 <<< คลิก>>>
+ แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร(ร้านค้า)  <<< คลิก >>>
+ แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร  <<< คลิก >>>
+ แบบแจ้งข้อมูลการรับเงิน ONLINE  <<< คลิก >>>
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร 032-211025 โทรสาร 032-302227  E-Mail:: paro3@dnp.mail.go.th